Οικονομική Επιτροπή

/Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 14/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2019. Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτρ. Διαγωνισμού για την ανάδειξη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 13/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Έγκριση του πρακτικού IΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην [...]

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14ης ΜΑΙΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στη συνεδρίαση της 14ης Μάιου ενέκρινε: α. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Όρμου Αιγιάλης Δήμου Αμοργού» και απομένει η υλοποίηση της πράξης για: «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών». β. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Αμοργού». γ. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου της πράξης «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αμοργού». 2. – Συγκρότησε επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση του [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 08/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 9η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2019. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 07/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σχετικά με την υπόθεση κατάσχεσης σε βάρος του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 05/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Έγκριση Απολογισμού του Δήμου του έτους 2019. Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης και [...]

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του δημοτικού προϋπολογισμού του 2018-δ΄ τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού του 2018- Δ΄ τρίμηνο. Στην Αμοργό σήμερα 12-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Κατάστημα του Δήμου Αμοργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με αριθ. πρωτ. 470/07-02-2019, η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού στην οποία ήταν παρόντες:1)Νικόλαος Φωστιέρης (Δήμαρχος) Πρόεδρος, 2)Νικόλαος Βασσάλος, 3)Νικόλαος Πράσινος, 4)Παναγιώτης Ψυχογιός και 5)Σταμάτιος Σίμος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Γαβαλά και κ. Κων/νος Γρίσπος δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Έτσι σε [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 02/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων του προϋπολογισμού του [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 18η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμοργού [...]

Δημος Αμοργου

Χόρα 840 08 Αμοργός

Phone: +30 22853 60200

Fax: +30 22850 71246

Web: www.amorgos.gr

Τα τελευτα Ανακοινωσεις

ΤΑ ΛΕΥΤΕΑ ΑΠΟ Δ.Σ