Δημοτικό Συμβούλιο

/Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: 1) Το Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα και τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους: Συνοδινό Ελευθέριο, Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Πράσινο Νικόλαο, Βασσάλο Νικόλαο. Ρούσσο Νικήτα, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο. Γιαννακοπούλου Ειρήνη. Στρατουδάκη Θεόδωρο. Καραϊσκο Ελευθέριο. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Λιούτα Γεώργιο. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο. Την 16η Μαρτίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.: 4/2019 Ημερομηνία πρόσκλησης: 8 - 3 - 2019 Ημερομηνία συνεδρίασης: 8-3-2019 ημέρα: Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν δύο (2) θέματα που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη. Το Δ.Σ. αποφάσισε τα θέματα να συζητηθούν κατά σειρά ως εξής: ΘΕΜΑ 1o: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 46/2019. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Αμοργού και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού¨ Έτους 2019. Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Σιμος Σταμάτιος ψήφισαν ¨παρών¨. ΘΕΜΑ 2o: (2ο Ημερησίας Διάταξης): [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.: 3/2019 Ημερομηνία πρόσκλησης: 7 - 3 - 2019 Ημερομηνία συνεδρίασης: 6-3-2019 ημέρα: Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν δύο (2) θέματα που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη. Το Δ.Σ. αποφάσισε τα θέματα να συζητηθούν κατά σειρά ως εξής: ΘΕΜΑ 1o: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 44/2019. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αμοργού Έτους 2019 και ανάθεση της προμήθειας αυτών. Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα. ΘΕΜΑ 2o: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 45/2019. Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού για την στελέχωση του Προγράμματος [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 05/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Έγκριση Απολογισμού του Δήμου του έτους 2019. Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης και [...]

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του δημοτικού προϋπολογισμού του 2018-δ΄ τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού του 2018- Δ΄ τρίμηνο. Στην Αμοργό σήμερα 12-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Κατάστημα του Δήμου Αμοργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με αριθ. πρωτ. 470/07-02-2019, η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού στην οποία ήταν παρόντες:1)Νικόλαος Φωστιέρης (Δήμαρχος) Πρόεδρος, 2)Νικόλαος Βασσάλος, 3)Νικόλαος Πράσινος, 4)Παναγιώτης Ψυχογιός και 5)Σταμάτιος Σίμος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Γαβαλά και κ. Κων/νος Γρίσπος δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Έτσι σε [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 02/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων του προϋπολογισμού του [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: 1) Το Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα και τους κ. κ.                                            Δημοτικούς Συμβούλους: Συνοδινό Ελευθέριο, Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Πράσινο Νικόλαο, Βασσάλο Νικόλαο. Ρούσσο Νικήτα, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο. Γιαννακοπούλου Ειρήνη. Στρατουδάκη Θεόδωρο. Καραϊσκο Ελευθέριο.      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Λιούτα Γεώργιο. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο. Την 18η Iανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.  ΑΜΟΡΓΟΥ ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού: 1) κ. Φωστιέρη Νικόλαο, Δήμαρχο Αμοργού 2)Χάλαρη Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλο 3) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Ρούσσο Νικήτα, Δημοτικό Σύμβουλο 5) Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο 6) κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών. Την 18η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη αποφάσεων [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 18η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμοργού [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27/2018 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: 1) Το Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα και τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους: Συνοδινό Ελευθέριο, Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Πράσινο Νικόλαο, Βασσάλο Νικόλαο. Ρούσσο Νικήτα, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο. Γιαννακοπούλου Ειρήνη. Στρατουδάκη Θεόδωρο. Καραϊσκο Ελευθέριο. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Λιούτα Γεώργιο. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο. Την 11η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 [...]

Δημος Αμοργου

Χόρα 840 08 Αμοργός

Phone: +30 22853 60200

Fax: +30 22850 71246

Web: www.amorgos.gr

Τα τελευτα Ανακοινωσεις

ΤΑ ΛΕΥΤΕΑ ΑΠΟ Δ.Σ